Du er her:  Hjem > Vedtægter
top
Page
Menu

Vedtægter

VEDTÆGTER
Udfærdiget okt. 1985, revideret okt. 1986, okt. 1990, okt. 1992, okt. 1999, okt. 2001, marts 2005, marts 2009, marts 2017
 § 1 FORMÅL:
Klubbens navn er “DRUEN”, og hjemsted er Nakskov. Klubbens formål er at fremme og dyrke interessen for vin. Klubbens aktiviteter skal bl.a. omfatte mødeaftener med foredrag, vinsmagninger o. lign. I øvrigt vil klubben fremme sagen på enhver måde, den finder formålstjenlig, f.eks. gennem fælles indkøb af vine.
 
 § 2 MEDLEMSSKAB:
Indtegning som medlem finder sted ved henvendelse til klubbens bestyrelse. Medlemskab gælder 1 sæson fra 1. sept. til 31. aug. Gæstemedlemskab kan tegnes for et enkelt arrangement mod at indbetale halvdelen af årskontingentet samt arrangementsprisen.
Såfremt et medlem agerer illoyalt i forhold til foreningens love, eller udviser en upassende adfærd, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Medlemmet har dog ret til at forelægge sin sag for bestyrelsen.
 
 § 3 GENERALFORSAMLING:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med sæsonens næstsidste møde, den indvarsles med mindst 14 dages varsel.
På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om den forløbne sæson, og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forinden. Hvert medlem har en stemme. Skriftlig afstemning afholdes, hvis ét medlem ønsker dette. Adgangsberettiget er ethvert medlem.
 
 § 4 BESLUTN1NGER:
På generalforsamlingen vælges bestyrelsen ved almindeligt flertal.
Vedtagelse af lovændringer kræver dog mindst 2/3 flertal af de fremmødte.
Kontingentet for næste sæson fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingentet betales samtidig med indbetalingen til sæsonens første arrange­ment.
 
 § 5 LEDELSE:
Klubben ledes af bestyrelsen, der består af op til 6 medlemmer, dog min. 4, som konstituerer sig selv. Bestyrelsen vælges for 2 år,
hvor 3 medlemmer afgår på lige år, de 3 øvrige på ulige år. Yderligere vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Ny bestyrelse tiltræder 1. juni. Formand og kasserer tegner foreningen. 
 
§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAML1NG:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker dette.
 
§ 7 OPLØSNING:
Hvis generalforsamlingen beslutter at opløse klubben, anvendes evt. resterende midler til en afsluttende vinsmagning.

« forrige top næste »
top
Page
Menu
top
Page
Menu

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login